Lưu trữ HỆ THỐNG BÁN HÒA LƯỚI (HYBRID) - SUNPOWER
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁN HÒA LƯỚI (HYBRID)

Hệ thống Điện mặt trời Hy-brid (3.3 kWp)

85,000,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁN HÒA LƯỚI (HYBRID)

Hệ thống Điện mặt trời Hy-brid (5.5 kWp)

125,000,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁN HÒA LƯỚI (HYBRID)

Hệ thống Điện mặt trời Hy-brid (11 kWp)

240,000,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁN HÒA LƯỚI (HYBRID)

Hệ thống Điện mặt trời Hy-brid (22 kWp)

470,000,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁN HÒA LƯỚI (HYBRID)

Hệ thống Điện mặt trời Hy-brid (50 kWp)

1,050,000,000
All in one